1
נהלים
2
פרטי המבקש
3
פרטי הילדים
4
טופס הבקשה
5
הצהרות וחתימה

נוהל ועדת הנחות בחוגים ובצהרונים

לא כולל קייטנות

 1. כללי
 • מטרת הנוהל לקבוע כללים והוראות למתן הנחות בחוגים במרכזים הקהילתיים, צהרוני בתי ספר וגנים, קייטנות ותנועות נוער (להלן: חוגים), תוך יצירת קריטריונים אחידים ליצירת שיוויוניות ומניעת אפליה בין המשתתפים בחוגים.
 • הנחות יינתנו על פי נוהל זה בלבד.
 • ההנחות חלות על מחיר הרישום לחוגים בלבד ואינן כוללות ערכות, תלבושות, חומרים, טיולים, מחנאות וכד'.
 • תינתן הנחה אחת בלבד לזכאים, במקרה של זכאות ליותר מהנחה אחת, תינתן ההנחה הגבוהה.
 • הוועדה להנחות בחוגים (להלן: הוועדה") תתכנס בהתאם לצורך, בתדירות שתיקבע על ידי יו"ר הועדה ובתנאי שתתכנס לפחות פעמיים בשנה.
 1. הנחות על פי מבחן הכנסה
 • הנחות עבור חוגים יינתנו לתושבי אשקלון בלבד (בהתאם לרישומי העירייה) על בסיס מבחן הכנסה או על בסיס נכות של אחד או יותר מבני המשפחה העולה על 66% נכות.
 • מבקש ההנחה ימלא את הטופס המצ"ב.
 • שיעור ההנחה יקבע בהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי.
 • משפחה שהכנסתה הממוצעת לנפש תעלה על 1,884 ש"ח ברוטו (כולל קצבת ילדים) לא תהיה זכאית להנחה.
 • למשפחה שבראשה הורה יחידני ההכנסה לנפש תחושב בדומה למשפחה עם שני הורים (דוג' משפחה בת שתי נפשות, הורה וילד, ההכנסה החודשית ברוטו תחולק בשלוש)
 • משפחה העומדת בתבחיני הנחה של 50%, תקבל הנחה עבור עד שני חוגים בלבד.
 • לוועדה הרשות לתת חוו"ד פרטנית במקרה שמבקש ההנחה מקבל סיוע נוסף עבור אותו החוג מגורם שאינו עיריית אשקלון, חלה חובה על מגיש הבקשה לדווח על כך לוועדה.
 1. טבלת תבחיני הנחות לחוגים
ממוצע ההכנסה החודשית ברוטו לנפש (כולל קצבת ילדים) שיעור ההנחה באחוזים
עד ל - 1,274 ש"ח 50%
1,275 ש"ח עד ל - 1,378 ש"ח 40%
1,379 ש"ח עד ל - 1,493 ש"ח 30%
1,494 ש"ח עד ל - 1,604 ש"ח 20%
1,605 ש"ח עד ל - 1,844 ש"ח 10%
 1. הנחות על פי מבחן נכות במשפחה

תושב אשקלון שאינו נמנה על קבוצת הזכאים על פי מבחן ההכנסה ורשאי להגיש בקשה להנחה:

 • מחזיק בתעודה המעידה על נכות 66% ומעלה שלו או של אחד מבני משפחתו.
 • הציג בפני הוועדה מסמך מטעם המוסד לביטוח הלאומי המאשר את נכותו או את נכות אחד מבני משפחתו.
 • זכאות ההנחה למחזיק בתעודה ואשר הציג מסמך מטעם למוסד לביטוח הלאומי על נכות שלו או של אחד מבני משפחתו מעל ל 66% תעמוד על 50% הנחה עבור עד לשני חוגים בלבד.
 • על אף האמור בסעיפים מעלה, הוועדה רשאית לבטל את מתן ההנחה אם ימצא כי ממוצע השכר לנפש במשפחה מעל ל4,000 ש"ח לנפש.
 1. הועדה אינה עוסקת בהנחות לאח שני, שלישי וכו'.
   
 2. סכום ההנחה שיקבע על ידי הוועדה יועבר למבקש ההנחה בלבד ולא לגורם אחר, בכפוף להצגת קבלה בגין תשלום עבור החוג.
   
 3. על הגוף המגיש את בקשת ההנחה חלה אחריות לבחון את טופס ההגשה לוועדה ולבדוק האם מגיש הבקשה עומד בתבחינים אשר פורטו מעלה.
   
 4. על הגוף המגיש את בקשת ההנחה חלה אחריות לאשר בחתימה את נכונות טופס בקשת ההנחה.
   
 5. חברי וועדת ההנחות:
 • גב' מיריי אלטיט - סגנית ראש העיר ויו"ר הועדה.
 • גב' דפנה עמירה ביטון - מנהלת אגף תנו"ס.
 • גב' לירז רוקח - מנהלת כספים וחברת הועדה.
 • גב' שני ג'אנו - מזכירת הועדה.
 • גב' ספיר יפרח - מזכירת הוועדה.

לתשומת לבכם, שירות הגשת הבקשה ניתן על ידי החברה העירונית אשקלון, לחברה העירונית אשקלון אין חלק בהחלטה למתן הנחה ואין מעורבות בתבחינים.

 

 

 

ניתן להגיש בקשת הנחה עד חמישה ילדים, מעבר לחמישה ילדים יש להגיש בקשה נוספת.

בחר מרכז / מחלקה - ילד ראשון (חובה) שדה חובה

שימו לב! ניתן לבחור צהרונים וחוג אחד בלבד. במידה והילד רשום למספר חוגים, יש לבחור את היקר מביניהם

סמן להוספת ילד/ה שני (חובה) שדה חובה

 

מקום עבודה הורה 1 (חובה) שדה חובה

האם קיימת נכות לאחד מבני המשפחה? (חובה) שדה חובה

האם קיימות הכנסות נוספות? (חובה) שדה חובה

מזונות, הבטחת הכנסה, קצבת נכות וכו'

 

שימו לב! ללא מסמכים נדרשים הוועדה לא תדון בבקשה! יש להצהיר על כל הכנסה.

הרני לאשר על נכונות הפרטים שמסרתי, ידוע לי שאם אחד הפרטים לא נכונים או חסרים, רשאית הוועדה לבטל את הבקשה (חובה) שדה חובה

בחתימתי על טופס זה אני מודע לכך שהמידע נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי ולא חלה עליי חובה חוקית למסור אותו. אני מודע לכך שהמידע נמסר לשם בדיקת זכאות לקבלת הנחות לשירות המבוקש על ידי, ומסכים כי יעשה בו שימוש על ידי העירייה, החברה העירונית אשקלון, ומי מטעמן לצורך מטרה זו" (חובה) שדה חובה

Browser not supported